Amics del Motor de Llagostera

Full d'inscripció

Escrito por AmicsdelMotor 25-01-2015 en General. Comentarios (0)

Us deixem el full d'inscricció perque el pogueu descarregar i complimentar. Cliqueu en el enllaç.

https://drive.google.com/file/d/0B8KExbignzUNWEk1bnNnWWM2QWc/view?usp=sharing


 Un cop complimentada l'inscripció la heu de enviar al correu: Amicsdelmotor@outlook.es

Recordeu que la inscripció no ès valida sino va acompanyada de la copia de la transferencia bancaria.

Reglament 1er Ral·li dels Carrilets

Escrito por AmicsdelMotor 12-01-2015 en General. Comentarios (0)

    I Ral·li dels Carrilets

   REGLAMENT PARTICULAR ´15

07/03/2015

Article 1. – ORGANI TZACIO.- l’Entitat Assosiació Amics del Motor Antic i Esportiu de Llagostera inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la GENERALITAT DE CATALUNYA amb el número 47206, afiliada a la “FEDERACIÓ CATALANA VEHICLES CLASSICS” amb el número 1408 i a la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VEHÍCULOS ANTIGUOS’’ amb el número 408; ORGANITZA una Prova de Regularitat per vehicles històrics, el pròxim dia 07/03/2015 denominada:

                                                        I Ral·li dels Carrilets

el qual serà puntuable pel certamen:

“ IV CHALLENGE INTERCOMARQUES REGULARITAT CLÀSSICS”.

 1. La citada prova es desenvoluparà per ordre de prelació d’acord amb les següents normatives o reglaments:

 • El Codi de Manifestacions F.I.V.A.

 • El Reglament General per els Esdeveniments de la Regularitat Històrica F.E.V.A

 • El Reglament Prescripcions Regularitat Clàssics F.C.V.C.

 • El Reglament General de la IV Challenge

 • El present Reglament Particular

Article 2. – QUADRE D’OFICIALS

El quadre d’Oficials estarà composat per:

Director de l’esdeveniment:           - Josep PLA CARBONELL

Seguretat Vial:                               - David FUERTES MATEU

Comissari Tècnic:                          - Carles BASART NAVARRO

Secretaria:                                     - Margarita TORRES GIRONES

Verif. Administratives:                    - Margarita TORRES GIRONES

Classificacions:                              - Josep PLA CARBONELL

Article 3. - DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

L’esdeveniment consistirà en una etapa amb un recorregut de 170 kms, dividit en seccions. Seran de regularitat 124 kms. a un promig inferior a 50 kms./h, a efectuar per carreteres obertes al tràfic, per la qual cosa els Participants hauran de respectar en tot moment les Normes del Codi de Circulació i evitar dificultar o obstaculitzar la circulació de la resta d’usuaris de les vies públiques. 

No hi haurà controls secrets a la vora de les poblacions, les rotondes i les cruïlles.

Article 4. - VEHICLES ADMESOS

 1. Seran admesos a participar en la prova els vehicles que s’especifiquen a continuació:

CLASSE R amb aparells : vehicles construïts entre 1-01-1950 al 31-12-1989 (25 anys).

CLASSE O sense aparells : vehicles construïts entre 1-01-1950 al 31-12-1989 (25 anys).

Aquets vehicles quedaran englobats a les classes “R o O” si porten aparells o van sense.

 1. Tots els vehicles hauran de mantenir les característiques de l’època de fabricació. Hauran de disposar del Permís de Circulació, ITV vigent i assegurança R.C. obligatòria.

 1. No seran admesos a participar els vehicles construïts abans o desprès dels citats anys ni ‘’repliques’’.

Article 5. - ASPIRANTS

Seran admesos a participar en l’esdeveniment:

5.1 Com a conductors: els posseïdors de Carnet de Conduir B en vigor que formalitzin la seva inscripció en la prova com a primer conductor.

5.2 Com a acompanyants: els majors d’edat (de 14 a 18 anys amb permís per escrit dels pares o tutors) que formalitzin la seva inscripció en una prova com a segon conductor (en possessió de Carnet de Conduir B en vigor) o com a copilot.

Article 6. - ASSEGURANÇA

Edemes de l’assegurança de R.C. obligatòria dels vehicles participants, l’Organització té contractada una assegurança que garantitza la R.C. que pot derivar-se amb motiu de l’organització de l’esdeveniment amb una cobertura de 1.000.000’00 €.

Article7. - INSCRIPCIONS

 1. Tota persona que desitgi participar ha d’enviar la sol·licitud d’inscripció a l’Organització, a partir del dia 26/01/2015 fins les 20 hores del dia 01/03/2015

El full d’inscripció estarà penjat a la web del Rally. 

 1. No serà acceptada CAP INSCRIPCIÓ que no estigui degudament complimentada en tots els apartats que figuren al full d’inscripció i no vagi acompanyada del corresponent drets.

L’esdeveniment quedarà suspès en cas de que no hi hagi un mínim de 30 vehicles inscrits.

 1. Els drets d’inscripció són els següents:

 • Acceptant la publicitat de l’Organització 110 €

 • Socis de l’ Entitat Organitzadora i local 70 €

 • No acceptar la publicitat de l’Organització Drets dobles

 1. L’ingrés s’efectuarà al compte corrent :

  Banco Santander......0030 2059 80 0000881272

 2. Pel fet d’inscriure’s a la prova, tant el conductor com l’acompanyant accepten les disposicions del present Reglament Particular,  al qual es sometent sense cap reserva.

 1. Les inscripcions es limiten a 100 participants. Quedarà tancada quan s’arribi a aquesta quantitat. Es comunicarà a través de la pàgina web.

 1. L’adjudicació dels dorsals i ordre de sortida serà a criteri de l’Organitzador.

Article 8. – PROMITJOS 

8.1 El director del esdeveniment decidirà l’aplicació del promig A o promig B més lent en cas de dificultat en l’itinerari (neu, pluja, vent, boira, gel, graveta, etc.etc.).

8.2 A les verificacions administratives s’entregarà el Itinerari o Road Book, a cada participant. En ells figuren tot el recorregut, els temps dels sectors, els C.H, els promitjos o mitjanes.

8.3 Els carnets de ruta de la 2ª Secció seran entregats al finalitzar la 1ª Secció.

8.4 L’Organització estableix un tram de “Comprovació del Terratrip” de 2.1 kms, de la fita sortida del població, arrivant a la primera glorieta giratoria i tornant fins a la fita 1 de la carretera GIV-6744. 

8.5 En tot moment els participants hauran de respectar íntegrament, sota pena d’exclusió, el recorregut indicat en l’itinerari, amb l’excepció per causa de força major decidit pel Director de la prova.

8.6 Durant tot el recorregut de la prova, haurà d’ocupar el vehicle només els dos membres de l’equip autoritzats al prendre la sortida. L’incompliment d’aquest paràgraf comportarà l’exclusió dels participants.


Article 9. – NÚMEROS I PLAQUES

 1. Els entitats organitzadores entregaran a cada participant els 2 adhesius – número d’ordre. Els números d’ordre seran de 25x25 cms com a màxim, amb fons blanc i numeració negre.

 1. També s’entregarà una placa de la prova, que serà col·locada obligatòriament al capó davanter del vehicle.

Article 10. – VERIFICACIONS

Abans de la sortida (segons programa horari), que controlarà com a mínim:

 1. ADMINISTRATIVA:

 • Permís de conduir vigent del pilot

 • Assegurança obligatòria del vehicle

 • Fitxa tècnica

 • I.T.V. en vigor

 1. TÈCNICA:

 • Estat dels pneumàtics

 • Número i plaques obligatoris

 • Retrovisors

 • Cinturons de seguretat

 • Estat general del vehicle. A judici del Director de la prova, els Comissaris Esportius poden NO autoritzar la sortida.

Article 11. – CONTROLS

 1. Controls Horaris:

 1. Estaran indicats amb una pancarta de color groc uns 25 metres abans del control.

 1. El C.H. estarà indicat amb una pancarta de color vermell.

 1. Els participants NO incorreran en cap penalització, per avançament i per retard, si l’hora ideal de presentació del carnet de ruta, correspon al minut de l’entrada del control.

Exemple: Si un Participant ha de passar per un C.H. a les 11h 27’, no serà penalitzat si el seu carnet de ruta és presentat a l’Oficial del control entre les 11h 27’ i les 11h 27’ 59”.

 1. Els llocs de control començaran a funcionar 15’ minuts abans de l’hora de pas del 1r. participant i tancaran el control 15’ minuts després de l’hora teòrica del pas de l’últim vehicle.

Si els Participants arriben al C.H. fora d’aquest hora quedaran EXCLUITS automàticament de la prova, excepte contraordre del Director del esdeveniment.

11.4 El C.H.d’arribada del event, situat a l’entrada del Restaurant el Remei, de Castell d’Aro no es penalitzarà l’avanç .

 1. Controls Secrets:

11.5.1 Estaran col·locats al llarg del recorregut .

11.5.2 Es penalitzarà amb un punt per cada segon de retard.

11.5.3 Es penalitzarà amb un punt per cada segon d’avenç.

11.6 Controls de pas:

11.6.1 Els controls de pas estaran indicats amb una pancarta de color groc 50 metres abans del control.

Article 12. – CRONOMETRATGE

12.1. Es farà el cronometratge com a mínim al segon, i cada organitzador decidirà el sistema a utilitzar. Es controlarà la velocitat del vehicles en tot l´itinerari.

12.2. No serà admesa cap reclamació contra el cronometratge.

12.3. Si un vehicle supera en un 30% la velocitat mitjana imposada per l’Organització se l’exclourà del event. 

12.4. Si aquesta infracció es produeix per segona vegada a qualsevol dels esdeveniments restants, se l’exclourà de la Challenge. 

12.5. En cas d’empat a punts, serà declarat guanyador el Participant que obtingui més zeros. Si persisteix l’empat, amb el que tingui més uns, etc....

Article 13. – RECLAMACIONS

Els Participants podran transmetre les seves queixes (mai contra el cronometratge) i demanar informació al Director de la prova sobre alguna penalització sobre controls horaris o controls de pas. 

Article 14. – HORA OFICIAL

L’hora oficial de la prova coincidirà amb CATALUNYA RÀDIO. No obstant això, prevaldrà l’exposada en l’oficina-secretaria de la prova.

Article 15. – SECRETARIA

La secretaria de la prova estarà ubicada :

 1. Des del dia 26/01/2015 fins el dia 06/03/2015 a les 20 hores en el local social de la l’entitat organitzadora.

 1. A partir de les 14.00 hores del dia 14 , al parquing del CAP de Llagostera on es faran les verificacions administratives i entrega de documentació.

Article 16. - PENELITZACIONS

16.1 Per cada minut de retard en C.H.                                                                                                         10 punts

  • Per cada minut d’avançament en C.H.                                                                                          60 punts

  • Per cada segon d’avançament o retard en C.S.                                                                             1 punt

  • Per parar-se voluntàriament en trams de regularitat                                                                   100 punts

  • 1ª infracció al Codi de Circulació denunciat per l’autoritat                                                          500 punts

  • 2ª infracció al Codi de Circulació                                                                                               EXCLUSIÓ

  • No arrencar immediatament a la sortida d’un tram                                                                     100 punts

  • No passar per un C.S.                                                                                                                 500 punts

  • No passar per un control de pas                                                                                                EXCLUSIÓ

  • Per cada minut de retard en el parc de sortida                                                                             10 punts

  • Pèrdua o modificació del carnet de ruta                                                                                     EXCLUSIÓ

  • Entrar en zona de C.H. en direcció diferent a la prevista en l’itinerari                                       EXCLUSIÓ

  • Parar el vehicle bloquejant la carrera                                                                                         EXCLUSIÓ

   Deixar el cotxe aturat de manera que constitueixi un perillper la resta d’usuaris                       EXCLUSIÓ

  • No obeir les instruccions del Director o Oficials                                                                          EXCLUSIÓ

  • Mantenir una conducta irrespectuosa vers la resta de companys                                              EXCLUSIÓ

  • No entregar el carnet de ruta al final d´una secció                                                                     EXCLUSIÓ

  • Abandó d’un dels dos Participants de l’equip                                                                             EXCLUSIÓ

  • Viatjar en el vehicle una persona no autoritzada a prendre lasortida en l’esdeveniment           EXCLUSIÓ

  • Entrar en un C.H. 15 minuts tard (Art. 11.3)                                                                               EXCLUSIÓ

  • Superar la velocitat establerta en un 30% de promig                                                                 EXCLUSIÓ

  • Superar la velocitat establerta en un 30% per 2ª vegada                             EXCLUSIÓ de la CHALLENGE

  • Portar “ouvreur” que indiqui la situació dels C.S.                                          EXCLUSIÓ de la CHALLENGE 

Article 17. – CLASSIFICACIONS

S’establiran les classificacions següents:

 • CLASSIFICACIÓ GENERAL SCRATCH (POTESTATIVA)

 • CLASSIFICACIÓ DE CLASSE R (RACING)

 • CLASSIFICACIÓ DE CLASSE OPEN

Article 18. – PREMIS

18.1. Es repartiran trofeus o copes als tres primers classificats de cada classe (conductor i acompanyant).

Article 19.- DISPOSICIO FINAL.-

Per qualsevol altre qüestió no contemplada en el present reglament particular, se estarà sotmès per el fet de participar, a lo que disposa el reglament general de regularitat de la Federació.

Data 07/01/2015.

Assosiació Amics del Motor Antic i Esportiu.

El Director del esdeveniment.